ﺳﻪشنبه , 16 آذر , 1400

ارتباط با صنعت

مدت زمان تحویل نمره درس کارآموزی و پروژه پایانی توسط مدرس حداکثر یک هفته پس از اتمام امتحانهای همان نیمسالی است که دانشجو درس کارآموزی را در آن اخذ کرده است و در صورت عدم مراجعه دانشجو به مدرس و یا عدم اتمام کار، مدرس مؤظف است برای دانشجو غیبت اعلام کند و مسؤولیت عدم اعلام وضعیت نمره دانشجو به عهده مدرس است.

تبصره: تمدید مدت دوره کارآموزی فقط در صورت تأیید شورای آموزشی واحد آن هم به مدت حداکثر یک نیمسال یا یک دوره تابستان امکان پذیر بوده که دانشجو مؤظف است تا قبل از شروع امتحانهای نیمسال مذکور، فرم مربوط به درخواست تمدید کارآموزی که به تأیید استاد راهنما و مدیر گروه نیز رسیده است را به همراه مدارک و مستندات لازم به کارشناس رشته خود جهت طرح در شورای آموزشی واحد تحویل دهد.
کارشناس رشته مؤظف است لیست دانشجویانی که درس کارآموزی آنها تمدید شده است را تا قبل از پایان امتحانها به اداره امتحانات تحویل دهد.
مدرس و دانشجوی متقاضی مؤظفند رأی شورای آموزشی واحد مربوط به تأیید مدت کارآموزی دانشجو را از اداره امتحانات دریافت کرده و تا ثبت نمره در کارنامه دانشجو نزد خود نگهدارند.

حداکثر مدت زمان قابل تمدید برای درس های پروژه نهایی و کارآموزی در صورت واجد شرایط بودن دانشجو، توسط مجوز شورای آموزشی واحد به شرح زیر اعلام می شود:
1. در صورت اخذ این درس در نیمسال اول سال تحصیلی حدااکثر تا قبل از شروع آزمون های پایان دوره تابستان همان سال تحصیلی شورا می تواند در این مورد تصمیم گیری کند.
2.در صورت اخذ این درس در نیمسال دوم یا دوره تابستان، حداکثر تا قبل از شروع آزمون های پایان نیمسال اول سال تحصیلی بعدی با ارجاع پرونده به شورا، شورای آموزشی می تواند در این مورد تصمیم گیری کند.
3.در صورت عدم تایید شورا جهت تمدید درس، درس ناتمام (بدون نمره) غیبت تلقی شده و دانشجو باید با نظر گروه آموزشی در اولین فرصت ممکن نسبت به انتخاب و گذراندن درس های مورد نظر اقدام کند.محتوای صفحه در دست تهیه می باشد ...


دی ان ان