پنجشنبه , 7 بهمن , 1400

صندوق رفاه

مهلت تایید فیش واریزی ومانده وام حداکثر 3 ماه میباشد.درغیر اینصورت صندوق مسوولیتی دراین موارد نخواهد داشت
دانشجویان فارغ التحصیل حداکثر شش ماه پس از فراغت مهلت دارند جهت تقسیط بدهی وام بلند مدت خود مراجعه نمایند.درغیر اینصورت ملزم به تسویه کل بدهی خود میباشند

« مدارک لازم جهت وام بلند مدت »
مدارک وام گیرنده:
1- کپی کارت دانشجویی
2- کپی شناسنامه
3- کپی کارت ملی

مدارک ضامن:
1- تصویر حکم استخدامی کارمندان رسمی یا تصویر حکم بازنشستگی کارمندان بازنشسته
2- آخرین فیش حقوقی ضامن
3- کپی شناسنامه و کارت ملی
4- گواهی کسر از حقوق بنام صندوق رفاه وزارت علوم در صورتی که ضامن بازنشته باشد لازم و ضروری است

توجه:
1- به دانشجویان مشروط وام تعلق نمی گیرد.
2- سقف سنوات دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، ارشد ناپیوسته 2 سال یا 4 ترم و مقاطع کارشناسی 4 سال یا 8 ترم می باشد.
3- از کلیه مدارک 2 سری کپی تهیه گردد یک سری جهت ارائه به دفتر اسناد رسمی و یک سری جهت ارائه به صندوق رفاه دانشجویان.
4- تکمیل تعهدنامه محضری در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور و تحویل اصل آن به صندوق رفاه دانشجویان واحد
5- فرم تکمیل شده مشخصات دانشجویان

تعهد نامه وام بلند مدت
« شرایط لازم جهت استفاده از وام ازدواج دانشجویی »
1- دانشجو ترم آخر نباشد
2- دانشجو بیش از یک ترم مشروط نشده باشد.
3- دانشجو در شرف اخراج یا منع از تحصیل نباشد.
4- تاریخ وقوع عقد در حین تحصیل بوده و از زمان آن بیش از یکسال نگذشته باشد.
5- دانشجو مورد کمیته انضباطی نداشته باشد.

« مدارک لازم جهت وام ازدواج دانشجویی »
1- تکمیل نمودن فرم درخواست
2- تصویر کلیه صفحات شناسنامه زوجین
3- تصویر صفحات 1 تا 7 قباله ازدواج
4- تصویر شناسنامه و کارت ملی از ضامن
5- تصویر آخرین حکم استخدامی و فیش حقوقی ضامن کارمند
6- ارائه گواهی کسر حقوق از محل کار ضامن کارمند

« شرایط لازم جهت استفاده از وام مسکن دانشجویی »
1 - دانشجو ترم آخر نباشد.
2 - دانشجو بیش از یک ترم مشروط نشده باشد.
3 - دانشجو در شرف اخراج و یا منع از تحصیل نباشد.
4 - دانشجو مورد کمیته انضباطی نداشته باشد.
5 - دانشجو باید دانشجوی غیر بومی باشد.
6 - زمان ارائه فرم درخواست در ابتدای هر سال تحصیلی مهر و آبان ماه.
7 - مبلغ وام برای افراد مجرد 5000000 ریال وافراد متأهل 7000000 ریال با بازپرداخت حداکثر 12 ماهه.

« مدارک لازم جهت وام مسکن دانشجویی »
1 - تکمیل نمودن فرم درخواست وام
2 - اصل شناسنامه دانشجو و تصویر صفحه اول و دوم
3 - اصل کارت ملی دانشجو و تصویر آن
4 - اصل اجاره نامه و تصویر برابر اصل آن توسط مرجع صادر کننده.
5 - تصویر شناسنامه و کارت ملی ضامن.
6 - تصویر آخرین حکم استخدامی و فیش حقوقی ضامن کارمند.
7- ارائه گواهی کسر حقوق از محل کار ضامن کارمند.
8 - چک به مبلغ 120% وام از شخص ضامن

« مدارک لازم جهت وام کوتاه مدت »
در صورتیکه که ضامن کارمند باشد:
1- چک حقوقی از ضامن در وجه صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامی
2- آخرین فیش حقوقی
3- فتوکپی شناسنامه ضامن و دانشجو
4-گواهی کسر از حقوق از ضامن
در صورتی که ضامن کاسب باشد:
1- چک از کاسب در وجه صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامی
2- فتوکپی پروانه کسب که به تأييد اتحادیه صنف رسیده و معتبر باشد .
3- فتوکپی شناسنامه ضامن و دانشجو

تـذکـر:
1 - دانشجو نبایستی مشروط باشد.
2 ـ مبلغ وام شهريه 50% کل شهريه ترم جاری می باشد .
4 ـ کارمزد وام 5/2% است .
5 - از گرفتن چک های قرض الحسنه ، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق تعاون معذوريم .
6 - اقساط پرداختی حداکثر 12 ماهه می باشد .
دی ان ان