ﺳﻪشنبه , 16 آذر , 1400
ورود به سامانه آموزشیار
راهنمای ورود دانشجویان
نام کاربری: شماره دانشجویی
رمز ورود: شماره دانشجویی
 
توجه: دانشجویان ورودی ماقبل 99 قبل از شماره دانشجویی 605 وارد نمایید
راهنمای ورود اساتید
نام کاربری:  61605@کد استادی 605
رمز ورود: کد استادی 605
راهنمای ورود کارمندان
نام کاربری: edu@ کدملی
رمز ورود: 
بخش های مرتبط
دی ان ان