پنجشنبه , 7 بهمن , 1400

کار دانشجویی

به منظور بهره گیری از توانمندی های دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی دانشجویی پژوهشی فرهنگی و ایجاد زمینه مناسب کسب تجربه برای دانشجویان و کمک به آنان در جهت تامین بخشی از مخارج تحصیلی مواردی به شرح ذیل تبین گردیده است.

شرایط لازم برای دانشجویان متقاضی کاردانشجویی
۱-گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی
۲- داشتن صلاحیت های عمومی حسن رفتار اجتماعی و اخلاق پسندیده
۳- نداشتن سابقه در کمیته انضباطی دانشجویی واحد
۵- داشتن میانگین معدل حداقل ۱۲ برای دوره های کاردانی و کارشناسی و معدل ۱۴ برای مقاطع بالاتر
۶- داشتن اعلام نیازاز معاونتهای ذیربط برای انجام کار دانشجویی
7-داشتن کارآیی لازم برای انجام وظایف محوله به تشخیص معاون دانشجویی واحد
8-حداکثر مدت زمان همکاری برای هر دانشجو 120 ساعت در ماه خواهد بود
9-پرداخت حداکثر حق الزحمه منوط به گذراندن بیش از 50 درصد کل واحدهای درسی دوره تحصیلی می باشد
10-حق الزحمه دانشجویان بهره مند از کار دانشجویی بصورت تخفیف در شهریه تحصیلی وی منظور خواهد شد
11-فعالیت دانشجو در قالب کار دانشجویی هیچگونه تعهد استخدامی برای دانشگاه در قبال دانشجو ایجاد نخواهد کرد

دی ان ان