چهارشنبه , 30 بهمن , 1398

خوابگاه

دانشجویان محترم برای انجام امور مربوط به خوابگاه با آقای موسوی مسئول امور مالی هماهنگی لازم را به عمل آورید.